لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 47/36

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/16
مالک/مالکان: آقاي رامين افكاري
تاریخ ثبت: 1396/08/16
مخترع/مخترعان: رامين افكاري
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/24
تاریخ ثبت: 1398/12/06