لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 8/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/28
تاریخ ثبت: 1398/12/17
مخترع/مخترعان: بهزاد ساعدي منفرد
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/14
مالک/مالکان: مژده حدادي
تاریخ ثبت: 1398/12/20
مخترع/مخترعان: مژده حدادي
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/31
مالک/مالکان: هانيه ياسري
تاریخ ثبت: 1395/06/01
مخترع/مخترعان: هانيه ياسري
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/26
مالک/مالکان: آقاي صادق زنگنه
تاریخ ثبت: 1396/01/19
مخترع/مخترعان: صادق زنگنه
تاریخ اظهارنامه: 1395/09/14
مالک/مالکان: مينا بساق
تاریخ ثبت: 1396/02/04
مخترع/مخترعان: مينا بساق