نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 8/00

تاریخ اظهارنامه: 1394/09/26
تاریخ ثبت: 1396/05/23
تاریخ اظهارنامه: 1395/05/07
تاریخ ثبت: 1396/07/22
مخترع/مخترعان: جواد اسدي