نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 8/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/12/25
مالک/مالکان: فاطمه بهنام
تاریخ ثبت: 1397/01/15
مخترع/مخترعان: فاطمه بهنام
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/09
مالک/مالکان: الهه دوست علي
تاریخ ثبت: 1397/12/01
مخترع/مخترعان: الهه دوست علي
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/12
مالک/مالکان: مريم مرادپور
تاریخ ثبت: 1397/12/19
مخترع/مخترعان: مريم مرادپور
تاریخ اظهارنامه: 1398/10/08
مالک/مالکان: ناديا صادقي
تاریخ ثبت: 1399/01/31
مخترع/مخترعان: ناديا صادقي