نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 8/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/02/21
تاریخ ثبت: 1399/07/05
مخترع/مخترعان: اميرمحمد قديري قهي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/28
مالک/مالکان: آقاي رضا دل راز
تاریخ ثبت: 1399/08/26
مخترع/مخترعان: رضا دل راز