نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 8/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/18
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/05/11
مخترع/مخترعان: سیما دلگانی
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/08
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/05/19
مخترع/مخترعان: ثمین جلال منش
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/15
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1398/05/23
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/20
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/07/04