لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61K 8/98

تاریخ اظهارنامه: 1398/04/05
مالک/مالکان: آقاي وحيد خوري
تاریخ ثبت: 1399/01/27
تاریخ اظهارنامه: 1399/05/25
مالک/مالکان: آقاي امين رحيمي
تاریخ ثبت: 1399/08/17
مخترع/مخترعان: امين رحيمي