لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61L

تاریخ اظهارنامه: 1395/04/28
تاریخ ثبت: 1398/02/02
مخترع/مخترعان: داود كلاه ريز
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/23
مالک/مالکان: آقاي علي پروهان
تاریخ ثبت: 1398/02/30
مخترع/مخترعان: علي پروهان