لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61L 15/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/15
مالک/مالکان: نگار عجم
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: نگار عجم