لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61L 15/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/05/23
تاریخ ثبت: 1396/09/22
مخترع/مخترعان: رضا سرده مقدم