لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61L 9/00

تاریخ اظهارنامه: 1396/03/16
تاریخ ثبت: 1399/04/04
مخترع/مخترعان: محمد ايران منش