لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61L 9/20

تاریخ اظهارنامه: 1399/02/07
تاریخ ثبت: 1399/08/07
تاریخ اظهارنامه: 1399/01/05
تاریخ ثبت: 1399/07/05