لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 16/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/06/25
تاریخ ثبت: 1398/12/24
مخترع/مخترعان: محمدامين عبداوي
تاریخ اظهارنامه: 1394/04/23
تاریخ ثبت: 1394/12/22
مخترع/مخترعان: پيمان ضميرپور