نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 25/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/17
تاریخ ثبت: 1396/03/09
مخترع/مخترعان: علي عرب احمدي
تاریخ اظهارنامه: 1396/04/14
مالک/مالکان: آقاي پوريا شكري
تاریخ ثبت: 1397/05/10
مخترع/مخترعان: پوريا شكري