لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/17
تاریخ ثبت: 1396/03/09
مخترع/مخترعان: علي عرب احمدي