لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/30
مالک/مالکان: الهام بهارلوئي
تاریخ ثبت: 1397/03/12
مخترع/مخترعان: الهام بهارلوئي
تاریخ اظهارنامه: 1396/03/27
مالک/مالکان: ملينا كيوان زاده
تاریخ ثبت: 1397/05/23
مخترع/مخترعان: ملينا كيوان زاده
تاریخ اظهارنامه: 1394/09/08
مالک/مالکان: آقاي جواد نجاتي
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/22
تاریخ ثبت: 1397/12/12