لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/01/05
تاریخ ثبت: 1399/01/30
مخترع/مخترعان: مهدي مهدي خاني
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/10
مالک/مالکان: آقاي عرفان اكبري
تاریخ ثبت: 1399/04/29
مخترع/مخترعان: عرفان اكبري
تاریخ اظهارنامه: 1399/02/29
مالک/مالکان: سپیده امیری
تاریخ ثبت: 1399/05/07
مخترع/مخترعان: سپیده امیری