لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/15
تاریخ ثبت: 1393/10/16