لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61M 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1400/06/12
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: آرین غم خواررودپشتی
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/15
مالک/مالکان: آقای حامد آقازاده
تاریخ ثبت: 1401/03/08
مخترع/مخترعان: حامد آقازاده