لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/22
تاریخ ثبت: 1395/09/22
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/16
مالک/مالکان: آقاي مهدي نصيري
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: مهدي نصيري
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/12
مالک/مالکان: فاطمه مشكيني
تاریخ ثبت: 1398/01/19
مخترع/مخترعان: فاطمه مشكيني
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/27
تاریخ ثبت: 1398/01/19