لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P 15/08

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/04
تاریخ ثبت: 1397/09/07
مخترع/مخترعان: رسول چوپاني زنجاني