لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P 17/02

تاریخ اظهارنامه: 1393/09/13
تاریخ ثبت: 1398/02/23
مخترع/مخترعان: رسول رحيم پورحيدرلو
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/24
تاریخ ثبت: 1398/12/06
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/20
مالک/مالکان: خجسته جوهرچي
تاریخ ثبت: 1394/05/04
مخترع/مخترعان: خجسته جوهرچي
تاریخ اظهارنامه: 1395/05/04
مالک/مالکان: آيه خورشيديان