لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P 17/18

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/23
مالک/مالکان: آقاي حامد مرتضوي
تاریخ ثبت: 1396/12/16
مخترع/مخترعان: حامد مرتضوي