لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P 3/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/09/22
تاریخ ثبت: 1395/09/22
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
مالک/مالکان: فاطمه قاسمي
تاریخ ثبت: 1397/04/17
مخترع/مخترعان: فاطمه قاسمي