لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P 33/02

تاریخ اظهارنامه: 1396/08/10
تاریخ ثبت: 1397/08/26
مخترع/مخترعان: سيدکاظم بيدکي