لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61P 7/12

تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
مالک/مالکان: فاطمه قاسمي
تاریخ ثبت: 1397/04/17
مخترع/مخترعان: فاطمه قاسمي
تاریخ اظهارنامه: 1398/12/24
مالک/مالکان: هدي قاسمي
تاریخ ثبت: 1399/08/25
مخترع/مخترعان: هدي قاسمي