لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61Q 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/20
تاریخ ثبت: 1398/03/20
تاریخ اظهارنامه: 1398/03/13
مالک/مالکان: مژده حدادي
تاریخ ثبت: 1398/05/13
مخترع/مخترعان: مژده حدادي
تاریخ اظهارنامه: 1395/03/15
مالک/مالکان: آقاي خسرو غريبي
تاریخ ثبت: 1395/09/14
مخترع/مخترعان: خسرو غريبي