لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61Q 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/05/24
مالک/مالکان: آقاي مجيد محمودي
تاریخ ثبت: 1395/05/24
مخترع/مخترعان: مجيد محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1395/08/08
تاریخ ثبت: 1396/01/28
مخترع/مخترعان: آروين رحمان پور
تاریخ اظهارنامه: 1394/09/26
تاریخ ثبت: 1396/05/23
تاریخ اظهارنامه: 1395/05/04
مالک/مالکان: آيه خورشيديان
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/03
مالک/مالکان: عفت جهانگير
تاریخ ثبت: 1396/08/08
مخترع/مخترعان: عفت جهانگير
تاریخ اظهارنامه: 1395/12/25
مالک/مالکان: فاطمه بهنام
تاریخ ثبت: 1397/01/15
مخترع/مخترعان: فاطمه بهنام