لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61Q 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/01/16
مالک/مالکان: معصومه كردي
تاریخ ثبت: 1397/09/19
مخترع/مخترعان: معصومه كردي
تاریخ اظهارنامه: 1396/02/12
مالک/مالکان: مريم مرادپور
تاریخ ثبت: 1397/12/19
مخترع/مخترعان: مريم مرادپور