لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61Q 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/25
مالک/مالکان: آقاي امين رحيمي
تاریخ ثبت: 1399/08/17
مخترع/مخترعان: امين رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1399/10/29
مالک/مالکان: سيما محمديان
تاریخ ثبت: 1400/02/08
مخترع/مخترعان: سيما محمديان