لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61Q 19/00

تاریخ اظهارنامه: 1400/07/29
مالک/مالکان: محمدحسن نجفي
تاریخ ثبت: 1401/01/29
مخترع/مخترعان: محمدحسن نجفي