لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A61Q 19/02

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/25
مالک/مالکان: آقاي امين رحيمي
تاریخ ثبت: 1399/08/17
مخترع/مخترعان: امين رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/16
مالک/مالکان: سمانه دانادل
تاریخ ثبت: 1401/07/26
مخترع/مخترعان: سمانه دانادل