نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 21/00

دستگاه ديب با تكنيك پارالل متقابل دست موازي روي خرك

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/21
مالک/مالکان: آقاي مسلم دليري
تاریخ ثبت: 1398/07/16
مخترع/مخترعان: مسلم دليري

دستگاه حركت درماني جهت تقويت سيستم عصب_عضله قسمت تحتاني بدن

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/01
مالک/مالکان: آقاي شهريار بلنده
تاریخ ثبت: 1398/10/11
مخترع/مخترعان: شهريار بلنده

دستگاه براي ورزش كشش كشاله هاي ران با قابليت 180 درجه ايي

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/16
مالک/مالکان: آقاي علي سرخي فرد
تاریخ ثبت: 1395/08/16
مخترع/مخترعان: علي سرخي فرد

دستگاه ورزشي قدرتي تقويت عضلات بدن

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/02
تاریخ ثبت: 1396/02/26
مخترع/مخترعان: سجاد كاشاني