نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 22/18

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/07
تاریخ ثبت: 1398/11/05
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/27
مالک/مالکان: آقاي خليل هلالي
تاریخ ثبت: 1399/03/11
مخترع/مخترعان: خليل هلالي