لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 23/00

تاریخ اظهارنامه: 1395/08/02
تاریخ ثبت: 1396/02/26
مخترع/مخترعان: سجاد كاشاني
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/01
مالک/مالکان: آقاي مهدي اكبري
تاریخ ثبت: 1396/03/30
مخترع/مخترعان: مهدي اكبري
تاریخ اظهارنامه: 1396/07/11
مالک/مالکان: آقاي محسن امامي
تاریخ ثبت: 1397/05/03
مخترع/مخترعان: محسن امامي