نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 23/02

دستگاه دراز و نشست اتوماتيك چندكاره

تاریخ اظهارنامه: 1393/03/19
تاریخ ثبت: 1394/01/24