لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 23/02

تاریخ اظهارنامه: 1393/03/19
تاریخ ثبت: 1394/01/24
تاریخ اظهارنامه: 1398/11/19
مالک/مالکان: محمد اردشيري
تاریخ ثبت: 1400/09/30