لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 24/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/15
مالک/مالکان: آقاي عباس شعباني
تاریخ ثبت: 1398/03/04
مخترع/مخترعان: عباس شعباني
تاریخ اظهارنامه: 1393/03/19
تاریخ ثبت: 1394/01/24
تاریخ اظهارنامه: 1395/07/01
مالک/مالکان: آقاي مهدي اكبري
تاریخ ثبت: 1396/03/30
مخترع/مخترعان: مهدی اکبری
تاریخ اظهارنامه: 1397/02/18
مالک/مالکان: آقاي مهدي عراقي
تاریخ ثبت: 1397/11/28
مخترع/مخترعان: مهدي عراقي
تاریخ اظهارنامه: 1399/04/28
مالک/مالکان: آقاي مهدي كريمي
تاریخ ثبت: 1399/07/09
مخترع/مخترعان: مهدي كريمي