لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63B 24/00

تاریخ اظهارنامه: 1399/12/26
مالک/مالکان: عليرضا هاشمي
تاریخ ثبت: 1400/06/16
مخترع/مخترعان: عليرضا هاشمي