نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی A63J 5/00

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/02
تاریخ ثبت: 1398/11/30
مخترع/مخترعان: محمدسجاد جوزداني