لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01B

تاریخ اظهارنامه: 1392/12/14
تاریخ ثبت: 1394/02/20
مخترع/مخترعان: عبدالرضا علي پور
تاریخ اظهارنامه: 1393/02/15
مالک/مالکان: آقاي احمد ضيائي
تاریخ ثبت: 1394/04/14
مخترع/مخترعان: احمد ضيائي