نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D 1/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
مالک/مالکان: آقاي هادي مصيرنيا
تاریخ ثبت: 1398/12/05
مخترع/مخترعان: هادي مصيرنيا
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/28
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: بهمن زورمند
تاریخ اظهارنامه: 1398/09/13
تاریخ ثبت: 1399/07/07
مخترع/مخترعان: مرضيه ميران زاده
تاریخ اظهارنامه: 1399/07/12
مالک/مالکان: آقاي مهيار زنگنه
تاریخ ثبت: 1399/10/22
مخترع/مخترعان: مهيار زنگنه