نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D 33/00

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/17
تاریخ ثبت: 1399/01/05
مخترع/مخترعان: حسين جهانگيري بابادي