نسخه آزمایشی

لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D 35/32

تاریخ اظهارنامه: 1394/07/26
تاریخ ثبت: 1395/02/04
مخترع/مخترعان: عليرضا جوادي فرد