لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/20
تاریخ ثبت: 1394/03/02
تاریخ اظهارنامه: 1393/05/03
تاریخ ثبت: 1394/03/06
مخترع/مخترعان: زهرا اسكندري