لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/29
مالک/مالکان: آقاي مصطفي قلبي
تاریخ ثبت: 1398/06/09
مخترع/مخترعان: مصطفي قلبي
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/22
تاریخ ثبت: 1398/06/27