لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1398/05/12
تاریخ ثبت: 1398/08/18
مخترع/مخترعان: نرگس يوسفي مهر