لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1398/03/23
مالک/مالکان: آقاي ميلاد پيروزه
تاریخ ثبت: 1398/10/11
مخترع/مخترعان: ميلاد پيروزه
تاریخ اظهارنامه: 1398/05/15
تاریخ ثبت: 1398/11/08
مخترع/مخترعان: محمدرضا معتدل
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/02
تاریخ ثبت: 1398/11/30
مخترع/مخترعان: محمدسجاد جوزداني