لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1400/06/29
مالک/مالکان: مصطفي شاملوئي
تاریخ ثبت: 1401/01/16
مخترع/مخترعان: مصطفي شاملوئي
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/12
مالک/مالکان: اميررضا محمودي
تاریخ ثبت: 1401/03/02
مخترع/مخترعان: اميررضا محمودي