لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
تاریخ ثبت: 1401/04/12
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/23
مالک/مالکان: داود جاهدي وايقان
تاریخ ثبت: 1401/05/03
مخترع/مخترعان: داود جاهدي وايقان