لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی B01D

تاریخ اظهارنامه: 1398/09/04
تاریخ ثبت: 1398/12/04
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/25
مالک/مالکان: آقاي هادي مصيرنيا
تاریخ ثبت: 1398/12/05
مخترع/مخترعان: هادي مصيرنيا
تاریخ اظهارنامه: 1397/11/28
تاریخ ثبت: 1398/12/06
مخترع/مخترعان: بهمن زورمند